Boeklancering: Mijn vakdidactiek door Geeke Bruin-Muurling

Deze maand is het boek Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde) gelanceerd.
Een mooi moment voor een interview met de schrijver en tevens grondlegger van onze rekenmethode Logisch Rekenen: Geeke Bruin-Muurling.

Waarom een boek over vakdidactiek rekenen?

‘In de vakdidactiek rekenen werken we op het snijvlak tussen de vakinhoud en het onderwijzen daarvan. Hier komen verschillende perspectieven op onderwijs samen en dat vind ik razend interessant. In de discussie rondom basisvaardigheden rekenen is dit perspectief namelijk van onschatbare waarde, naast de andere perspectieven zoals pedagogiek en onderwijskunde. Met dit boek wil ik een bijdrage leveren aan de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk. Met name de doorgaande leerlijn van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt zijn voor mij een belangrijke leidraad.’

Waarom de titel Mijn didactiek?

‘Hoe je je vakdidactische kennis gebruikt hangt sterk af van de context zoals de leerlingen of studenten die je begeleidt het beleid van school en de kansen die zich voordoen. Vakdidactiek is daarom voor mij niet alleen een wetenschappelijke discipline, maar ook een ambacht. Een ambacht dat steeds verder groeit hoe meer je het gebruikt en hoe meer je daarop reflecteert en je jezelf erover informeert. Het is dus echt iets wat van jezelf moet worden. Naast de context, heeft ook je visie op onderwijs, op het leren van rekenen en op wat rekenen en wiskunde zijn, grote invloed op de keuzes die je maakt. In Mijn vakdidactiek geef ik die visievorming daarom expliciete aandacht. Ik heb beoogt met het boek handvatten te bieden; als het ware een handleiding voor het (verder) ontwikkelen van je eigen vakdidactische kennis en denken. Het inspireert en geeft je inzichten om vanuit die kennis en dat denken vaker eigen keuzes te maken in je onderwijs, in je lessen.’

Voor wie is het boek geschreven?

‘Ik heb Mijn vakdidactiek geschreven voor iedereen die betrokken is bij het leren rekenen van leerlingen en studenten. Of dat nu in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs of mbo is. Het is te gebruiken als inspiratie voor en aanscherping van je eigen onderwijspraktijk in elke fase van je loopbaan. Het boek is ook erg geschikt als basis om het verbindende gesprek tussen po, vo en/of mbo aan te gaan, omdat het het rekenen in de hele doorgaande leerlijn beslaat.’

Wat kan ik in Mijn vakdidactiek verwachten?

‘Het boek start met de verschillende doelen voor rekenen en de overtuigingen die daarbij horen. Vanuit deze achtergrondkennis zoom ik in op de basisvaardigheden en wat van invloed is op de ontwikkeling daarvan. De rol van conceptuele kennis en het leren toepassen van rekenvaardigheden krijgen daarbij extra aandacht. In het laatste deel van het boek doe ik concrete handreikingen. Zo leer je een techniek om de rekenstof nog dieper te doorgronden, als voorbereiding op je les. En leer je hoe je de wereld om ons heen meer de klas in kunt brengen. Ik sluit af met een aantal dilemma’s om jouw eigen onderwijsvisie verder aan te scherpen en te concretiseren. ‘

Hoe is de samenhang met Logisch Rekenen?

‘Voor iedereen die met Logisch Rekenen werkt is Mijn vakdidactiek een mooi naslagwerk. Het geeft je inzicht in de wetenschappelijke inzichten waarop Logisch Rekenen is gebaseerd en de didactische keuzes die zijn gemaakt. Het boek legt uit hoe je met modellen en contexten je didactiek kunt ondersteunen. Ook komt functionele gecijferdheid ruim aan bod. Tevens kun je met het boek in de hand Logisch Rekenen nog meer naar je eigen hand zetten. Het biedt een kader voor de keuzes die je in je rekenonderwijs kunt maken. Logisch Rekenen biedt je de flexibiliteit om volgens die eigen keuzes aan de slag te gaan.’

Meer informatie

Ga naar www.bruin-muurling.nl/mijn-vakdidactiek voor meer informatie over de inhoud en opbouw van het boek.